Uzsākti biotopu kvalitātes uzlabošanas pasākumi Zilākalnā

Šonedēļ dabas liegumā “Zilaiskalns” uzsākti meža darbi, to mērķis – uzlabot biotopu kvalitāti un palielināt bioloģisko daudzveidību.

Šobrīd notiek egļu zāģēšana veco priežu audzēs, lai atēnotu bioloģiski veco priežu stumbrus, kuriem dabiski nepieciešams daudz saules gaismas. Tiks zāģētas tās otrā stāva un paaugas egles, kas noēno šīs priedes vai ir ieaugušas to vainagos.  Nozāģētie koki no meža tiks izvesti, lai samazinātu barības vielu uzkrāšanos, kas attiecīgajos biotopos nav vēlama. Tāpat pēc žāvēšanas perioda tiks savākti un izvesti ciršanas darbu atlikumi, galvenokārt egļu zari un galotnes. Darbus organizē AS “Latvijas valsts meži”. Darbi saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un koku ciršanai saņemts ciršanas apliecinājums no Valsts meža dienesta.

Novembra vidū Valmieras novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu arī pārējiem plānotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, kas tiks veikti nākamā gada ziemā un vasaras beigās – krūmu paaugas retināšanai, audzes struktūras dažādošanai, mirušās koksnes apjoma palielināšanai un zemsedzes virskārtas noņemšanai, kā arī apsaimniekošanas darbu veikšanas laikā radīto augsnes bojājumu novēršanai un zaru vai krūmu atlieku izvākšanai pēc visu darbu veikšanas. Mirušās koksnes apjoma palielināšana ilgtermiņā radīs jaunas dzīvotnes speciālajām biotopu sugām. Zemsedzes virskārtas noņemšana un mineralizētas augsnes laukumu veidošana radīs piemērotu vidi meža silpurenei. Lai arī dabas liegumā “Zilaiskalns” šī suga šobrīd nav konstatēta, biotopi ir uzskatāmi par piemērotiem silpurenes augšanai.

Projekta gaitā dabas liegumā “Zilaiskalns” mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti 38,40 hektāru platībā. Visu projektā plānoto darbību antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai izstrādāts sertificēta dabas eksperta atzinums.

Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums “Zilaiskalns“  dibināts 2004. gadā meža biotopu – nogāžu, gravu mežu un boreālo mežu – saglabāšanai, tā platība ir 118,2 ha. Dabas liegums vienlaikus ir arī “Natura 2000” teritorija un iekļaujas ĪADT Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Teritorija ir nozīmīga Eiropas nozīmes meža biotopu saglabāšanā – “Veci vai dabiski boreāli meži”, “Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)” un “Veci jaukti platlapju meži”.

Dabas lieguma “Zilaiskalns” teritorijā līdz šim reģistrētas 20 īpaši aizsargājamas vai speciālās biotopu sugas. Tajā ir prioritāri aizsargājamas teritorijas arī vairākām putnu sugām — bikšainajam apogam, apodziņam, trīspirkstu dzenim, vidējam dzenim un baltmugurdzenim. 2004. gadā te izveidoti trīs mikroliegumi biotopu aizsardzībai.

Aktivitātes tiek veiktas projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” ietvaros. Projektā plānotas arī citas aktivitātes. Paredzēts demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Jaunā skatu torņa plānotajā atrašanās vietā šobrīd aktīvi noris arheoloģiskās izpētes darbi un to laikā atrastie apbedījumi nodoti tālākai antropoloģiskai izpētei. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošo ceļu, taku un stāvlaukuma segumu sakārtošana.

Projekta Nr.5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” īstenošana plānota laikā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. Tas tiek īstenots, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu.

Kohezijas fonda logo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux